Gebruiksvoorwaarden, Privacygegevens verklaring en disclaimer

Bioprojet Benelux NV respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze relaties hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De huidige op de website beschikbare versie van dit document is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Het doel van dit onderhavig document is om het beheer te beschrijven van persoonlijke gegevens die door Bioprojet Benelux NV ("de Onderneming ") via deze website worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 1 - Definitie

De website (hierna “de website”) is de volgende website https://www.bioprojet.nl 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website (Hierna ook: “De beheerder”) is Bioprojet Benelux NV, gevestigd te Milschot 51a, 5425 PH, De Mortel. kvk-nummer 67477062. 
 
Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website en intellectueel eigendom

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Wijzigingen en het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

•    de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
•    alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
•    de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

•    vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
•    vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Verzamelde persoonsgegevens: onderwerp en definitie

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Bioprojet Benelux NV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
i.    Persoonsgegevens, die verstrekt worden om een specifieke dienst te ontvangen (vb. naam en contactgegevens);
ii.    Navigatiegegevens (vb. IP-adres, locatiegegevens, landgegevens, informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft bezocht, toegangstijd tot de website, navigatie tijd per pagina, clickstream analyse). Hoewel de Onderneming deze informatie niet verzamelt om ze aan specifieke gebruikers te koppelen, is het toch mogelijk om deze gebruikers te identificeren, hetzij rechtstreeks aan de hand van deze informatie, hetzij aan de hand van andere verzamelde informatie);
iii.    Cookies (i.e. kleine tekstbestanden, die kunnen worden verzonden naar en geregistreerd op de computer van de gebruiker door de bezochte websites, om vervolgens teruggezonden te worden naar dezelfde websites wanneer de gebruiker deze opnieuw bezoekt.
 
Artikel 7 - Doeleinden en procedure van de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 6 (hierna ”Gegevens”) kunnen verwerkt worden voor volgende doeleinden:

a.    Het uitvoeren van een specifiek verzoek van een gebruiker, het verstrekken van de gevraagde dienst (“Dienst”) of het uitvoeren en beheren van een met de gebruiker gesloten verkoopcontract of een bestelling.
b.    Het toelaten van de Onderneming om enquêtes te doen naar klantentevredenheid (“Klantentevredenheid”) met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten van de Onderneming in overeenstemming met het gerechtvaardigd belang van de Onderneming;
c.    Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het versturen van commerciële berichten en reclame betreffende de producten en diensten van de Onderneming of het uitvoeren van marktonderzoek (“Marketing”);
d.    Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het analyseren van uw gedrag, gewoonten en neiging tot consumeren om producten en diensten van de Onderneming te verbeteren evenals om te voldoen aan uw verwachtingen (“Profilering”);
e.    Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van Gegevens aan dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Onderneming, evenals aan hun partners, die deze zullen verwerken voor het verzenden van commerciële berichten en voor het adverteren voor hun producten en diensten, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing door Derde Partijen");
f.    Verbeteren van de gebruikerservaring op de websites van de Onderneming;

De Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder via post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps, enz.).
 
Artikel 8 - Ontvangers van de gegevens

De Gegevens kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen en/of juridische entiteiten, die handelen namens de Onderneming en op basis van specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.
De Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan het verzoek van een overheid of om de rechten van de Onderneming uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.
 
Artikel 9 - Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

In het kader van haar contractuele relaties kan de Onderneming de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databanken, die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de Onderneming. Databasemanagement en gegevensverwerking houden verband met de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Indien de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder het gebruik van overeenkomsten gebaseerd op de standaardclausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.

Artikel 10 – Link naar websites van derden

Websites van derden die vanaf deze site toegankelijk zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden.
De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor verzoeken en/of het doorgeven van persoonsgegevens aan sites van derden.

Artikel 11 - Verwerkingsverantwoordelijke 

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is Bioprojet Benelux NV, gevestigd te Milschot 51a, 5425 PH De Mortel, zoals vermeld in artikel 1.
U kunt contact opnemen met het team van de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres info@bioprojet.nl  

 Artikel 12 - Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:
1.    recht op toegang betekent het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot de Gegevens te krijgen;
2.    recht op verbetering en recht op gegevenswissing betekent het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige Gegevens te verkrijgen, evenals Gegevens te doen wissen wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
3.    recht op verwerkingsbeperking betekent het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer dit verzoek gerechtvaardigd is;
4.    recht op overdraagbaarheid van gegevens betekent het recht om Gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, evenals het recht om de Gegevens over te dragen naar andere verantwoordelijken voor de verwerking;
5.    recht van bezwaar betekent het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, alsmede het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, bezwaar te maken de verwerking van Gegevens voor marketing of profilering, indien van toepassing;
6.    recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL, Den Haag; https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Artikel 13 - Bewaringstermijn van de gegevens

De Gegevens die worden verwerkt voor het verstrekken van een Dienst of voor de uitvoering en het beheer van een verkoopcontract of een bestelling of voor de Klantentevredenheid worden door de Onderneming bewaard gedurende de periode, die strikt noodzakelijk geacht wordt voor deze doeleinden. De Onderneming kan deze Gegevens evenwel gedurende een langere periode opslaan indien dit noodzakelijk is om de belangen van de Onderneming te vrijwaren met betrekking tot een mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de verstrekking van een Dienst of de uitvoering en het beheer van het verkoopcontract of een bestelling. 

Gegevens die worden verwerkt voor doeleinden van Marketing en Profilering worden door de Onderneming bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot op het moment dat u uw toestemming intrekt. Eenmaal de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel ze nog steeds door de Onderneming kunnen worden bewaard, in het bijzonder indien dit nodig is om de belangen van de Onderneming te vrijwaren met betrekking tot een mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van deze verwerking, tenzij hierover door de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit verduidelijking wordt gegeven.

Artikel 14 – Cookies gebruikt op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
 
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om webstatistieken te verzamelen waarmee we onze site kunnen monitoren en verbeteren.

Cookienaam: _ga
Gebruikt door Google Analytics. Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.
Verloopt na: 2 jaar

Cookienaam: _gid
Gebruikt door Google Analytics. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Verloopt na: 1 dag

Cookienaam: _gat
Gebruikt voor het beperken van het aantal internetverzoeken
Verloopt na: sessie

Google Maps
We gebruiken Google Maps om routebeschrijvingen en locaties te tonen.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/hoe-beheer-ik-cookies-op-mijn-computer/ 

Artikel 15 – Wijzigingen en amendementen

De Onderneming behoudt zich het recht voor om dit document geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving) zonder voorafgaande waarschuwing. Eventuele updates zullen door de Onderneming op deze site worden geplaatst.
 
Artikel 16 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 17- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbanken van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 18 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Bioprojet Nederland, info@bioprojet.nl +31 (0)88 34 34 100.